← späť na kategóriu

Buďme všetci potešení

Autor: JKS 37 - koleda
Kategórie: vianoce, úvod, obetovanie, prijímanie,
(orig in E)
1. [D]Buďme všetci [A]poteše[D]ní, Ježiško je [A]narode[D]ný.
R: Dnes plesajme a spie[G]vaj[A]me,
    [D]Je[G]žiš[A]ka v ja[G]slič[A]kách privítaj[D]me!
2. Z neba, by svoj ľud vykúpil, v Betleheme na svet stúpil.
3. Nebo žiari od jasnosti, od plesania, veselosti.
4. Boží posli poletujú a novinu ohlasujú.
5. Pastieri hneď zo sna vstali, anjelský hlas keď slyšali.
6. Sláva Bohu na výsosti, jeho večnej velebnosti.
7. Na zemi buď pokoj ľuďom, nech sa vyhnú všetkým bludom.
8. Spasiteľ sa už narodil, by svet hriešny vyslobodil.
9. V maštali je narodený, do jasličiek položený.
10. pri jasliach je Matka jeho, Panna srdca nevinného.
11. Dcéra Otca nebeského, Ducha nevesta Svätého.
12. Od každého hriechu čistá -tys', Mária, Matka Krista.
13. K jasliam aj my pospiechajme, Ježiškovi chválu vzdajme.
14. Ježiško, buď oslávený, od nás všetkých pozdravený.