Projekt vznikol ako...

  • ... reakcia na rôzne interpretácie piesní
  • ... reakcia na anonymné interpretácie – piesne sa interpretujú bez poznania ich pôvodu, autorstva
  • ... reakcia na kvalitu interpretácie – piesne sa interpretujú v rôznych úpravách a prevedeniach, často v nekvalitnej podobe, čím sa znehodnocuje ich obsah a znemožňuje sa naplnenie ich cieľa – dôstojná oslava Boha a posvätenie veriacich v zmysle pozdvihovania duše v modlitbe. Toto sa stáva tiež nevhodným výberom piesne vo vzťahu k liturgii
  • ... reakcia na nedostatok dostupných zdrojov znotovanej novej duchovnej piesne či jej kvalitných zborových úprav pre potreby mládežníckych speváckych zborov, ktoré slúžia na liturgii

Cieľom je preto

  • ... zjednocovanie interpretácií piesní - ponúknuť originálnu verziu piesne, pokiaľ je to možné, konzultovanú s autorom.

Našou snahou je nájsť autorov piesní a dostať sa k ich pôvodným verziám.

  • ... vytvoriť databázu piesní dostupnú pre každého a prispieť tak ku skvalitneniu  „mládežníckej“  hudby na liturgii v rámci Slovenska

Zozbierať čo najviac piesní, ktoré prejdú jazykovou, hudobnou a liturgickou kontrolou. Realizovať prípadné korektúry nevyhnutné pre správne použitie piesne z každého z troch spomínaných aspektov. Postupne sprístupňovať aj aranžmány pre spevácky zbory v zložení rôznych hlasových skupín.

Projekt je podporený liturgickou komisiou KBS a internetová verzia spevníka komisiou schválená na používanie na liturgii.