← späť na kategóriu

Žalm 122 - Zaradoval som sa

Autor: R. Flamík - Saleziáni
Kategórie: Žalmy,
R: Zara[D]doval som sa, [G]keď mi pove[D]dali: „Pôjde[G]me do domu [A]Pánov[D]ho.“
    Naše nohy, [G]Pane, už [D]stoja, v tvojich [h]bránach, [A]Jeruza[D]lem.

1. [h]Jeruzalem - vystavané [A]mesto [G]spojené v jeden [D]celok.
    [h]Tam prichádzajú kmene [A]Pánove, aby [G]velebili meno [D]Pánovo.
2. Pre Jeruzalem proste o pokoj: „Nech sú bezpeční, čo ťa milujú.
    Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb a istota v tvojich palácoch.“
3. Kvôli svojim bratom a priateľom budem hovoriť: „Pokoj s tebou!“
    Kvôli domu Pána, nášho Boha, budem prosiť o šťastie pre teba.