← späť na kategóriu

Žalm 023 - Pán je môj pastier

Autor: R. Flamík - Saleziáni
Kategórie: Žalmy,
R: /: [G]Pán je môj pas[h]tier, nič mi ne[C]chý[G]ba:
    pasie [a]ma na zelených pašien[C]kach.
    Vodí [a]ma k tichým vo[C]dám, dušu [e]mi o[D]sviežu[C]je.
    Vodí [e]ma po správnych [D]chodní[C]koch,
    [D] verný svojmu menu.[G]   :/

1. I keby [C]som mal ísť tmavou doli[D]nou,
    nebu[e]dem sa báť zlé[C]ho.
    Tvoj prút a tvoja pali[D]ca, tie sú mi úte[G]chou.
2. Pre[C]stieraš mi [D]stôl, pred o[e]čami mojich protivní[C]kov.
    Leješ mi olej na hla[D]vu, kalich až po okraj [G]napĺňaš.
3. Dobro[C]ta a milosť budú ma [D]sprevádzať
    po vše[e]tky dni môjho živo[C]ta.
    A budem bývať v dome Páno[D]vom mnoho a mnoho [G]dní. R: